Vergi Ziyaı Cezası Nedir?

Vergi ödemesi yapmakla yükümlü mükellefin ya da sorumluların görevlerini yerine getirmemesi ya da eksik getirmesi anlamına gelen vergi ziyaı cezası nedir sorusuna en doğru yanıt olur. Bu aşamada vergi borcunun hesaplanması ve ödenmesinde yasal prosedürlerin eksiksiz olarak yerine getirilmesi gerekir. Yerine getirmeyenler vergi ziyaı cezası ile karşı karşıya kalmaktadır.

Bağlı olunan vergi dairesince kesilen vergi ziyaı cezası doğal olarak para ile kesilmektedir. Cezanın kesilmesinde 4369 sayılı yasayla getirilmiş olan sisteme bağlı olarak üç farklı cezadan bahsetmek mümkündür. Suçun işlenmesinde kasten vergi ödememe, kaçakçılık, kusur suçları ve ağır kusur suçları söz konusu olur. Bu suçların işlenmesi ise taksirle yapılır. Ancak kusura bağlı olarak mücbir sebepler olabilir. Bu sebepler oluşması halinde ceza kesilmemektedir. Kesilen cezalar ekonomi açısından sizlere etkileyebilecek düzeylerde olabilir.

4369 sayılı yasanın yürürlüğe girmesi ile birlikte yeni vergi reformu değişikliğine gidilmiştir. Bu anlamda vergisel suçlar ile ilgili olarak Vergi Ziyaı Suçu ortaya çıkmıştır. Önceki mevzuatlarda vergi kaybının aksine yeni düzenleme ile suç fiilini meydana getiren hususlara yer vermeden doğrudan suçu teşkil eden oran üzerinden düzenlemeler yapılmıştır. Böylelikle vergi cezalarının önemi dikkate alınmaktadır. Bunun yanında suçun unsurları önemli hale gelmektedir. Devlet vergi kaybı yaşadığı takdirde bu kaybın ortaya çıkması ile gerçek ve tüzel kişiliğe vergi cezası uygular.

Vergi Ziyaı Cezası Nedir?
Vergi Ziyaı Cezası Nedir?

Vergi Ziyaı cezası Neden Kesilir?

Vergi borcu hesaplamaları gerçek ve tüzel kişilikler için yasal mevzuatlara uygun olarak hesaplanmaktadır. Bu anlamda gününde hesaplanan borçlar yine gününde yatırılması gerekir. Vergi borcunun hesaplanmasında, vaktinde beyannameler verilmesi ile ödevlerin zamanında yerine getirilmesi gerekmektedir. Bu aşamada eksik tahakkuk ettirilmesi ya da hakkı olmadan vergi ödemesinden kaçınılması bu durumda vergi ziyaı hükmü olarak tanımlanır.

Vergi Ziyaı cezası nedir sorusuna yanıt arıyorsanız yasal olarak bu duruma Vergi Usul Kanununun 344 maddesini incelemek gerekiyor. Yasaya göre suç olarak belirtilen vergi ziyaı aynı yasanın 341 maddesinde belirtildiği hallerde vergi zaafiyetinin oluşmasıdır. Bu suçu işleyenlere kesilen ceza standart vergi borcunun bir katı olmaktadır. Ancak VUK 359 maddesinde belirtilen şartlar oluşması halinde ceza üç kat olmaktadır.

Vergi ödemesinde bir noksanlık olması halinde inceleme başlatılması, incelemenin komisyona sevki harici olarak kanunen belirtilen sürelerde vergi beyannamesi verilmesi halinde ilgili maddeye göre kesilen ceza oranı yüzde elli olarak hesaplanmaktadır. İllerde Vergi Müdürlükleri ilçelerde ise Mal müdürlükleri aracılığıyla vergiler ve cezaları hakkında işlemler yürütülmektedir.

Vergi Ziyaı Cezası Nedir?
Vergi Ziyaı Cezası Nedir?

Vergi Ziyaı Cezası Hesaplama

Yasal mevzuatlara uygun olarak ödenmesi gereken vergi borçlarının eksik olarak hesaplanması, eksik olarak ödenmesi ile ortaya çıkan Vergi ziyaı cezası hesaplama ile ilgili ayrıntılara Vergi Usul Kanununda yer verilmektedir. Burada suçun işlenmesi için tanımının konulmasında 344. Madde ön plana çıkar. Bu aşamada zaafiyetin oluşmasında VUK 359 maddesinde belirtilen hususların yerine gelmesi halinde ziyaı cezası üç katı olarak hesaplanmaktadır.

Vergi borçları ve cezalarında uzlaşmalar söz konusu olmaktadır. Üstelik uzlaşma yapılması halinde söz konusu cezalarda indirimler ve esnek ödeme koşulları gibi haklara sahip olunabilir. Böylelikle Vergi ziyaı cezası uzlaşma nasıl yapılır sorularına yanıtlar aranmaktadır.

Mükellef cezai işlemle karşılaşması halinde yapılan tahkikat neticesinde vergi ziyaı cezasının ne kadar kesileceğine dair araştırma yapmaktadır. Bu aşamada en önemli husus vergi ziyaı cezası hesaplama olmaktadır. Bu hesaplamada cezai işlemi gerektirecek toplam tutar önemlidir. Bununla birlikte indirimler söz konusu olabilir. Bu indirimlerin sağlanmasında ise süre ve başvurular dikkate alınır.

Vergi Ziyaı Cezası Nedir?
Vergi Ziyaı Cezası Nedir?

Vergi Ziyaı Cezası Uzlaşma

Vergi borçlarının ödenmesinde uzlaşmalar yapılabilmektedir. Bunlardan biri de vergi ziyaı cezası uzlaşması söz konusu olur. Bağlı olunan vergi dairesine yapılan başvuru ile birlikte uzlaşma sağlanabilir. Böylelikle uzlaşı olması ile söz konusu vergi yada farkının vergi cezaı cezasının yüzde 75’i söz konusu olabilir. Ayrıca VUK ek 8 maddesinde belirtilmekte olan sürelerde borcun ödenmesi halinde kesilen cezanın yüzde 25’i indirilmektedir.

Vergi cezalarının ödenmesi, taksitli ödenmesi ve diğer hususlarda gerçek ve tüzel kişilikler vergi müdürlüklerine başvurusunu yazılı olarak yapması gerekir. Burada yazılı olması dayanak oluşturur ve başvurunuza istinaden değerlendirme yapılır ve sizlere yine yazılı olarak yanıt verilmektedir. Bu sebeple vergi cezalarında uzlaşmalar söz konusu olabilir. Uzlaşma için yazılı başvuru yapmanız yeterli olur. Başvurunuzla birlikte uzlaşma sağlanacağı kesin değildir.

Vergi Ziyaı Cezası Örnek

Mükelleflere kesilen vergi cezalarında öncelikli olarak izaha davet yapılır. Bu izah ile birlikte vergi kaybı cezası yüzde seksen olarak indirilebilmektedir. İzah ile birlikte mükellef otuz gün içinde beyannamesini vermesi ya da düzeltmesi halinde kesilen ceza yüzde seksen olarak indirilmektedir. Bu durumda ceza 10000 TL olması halinde kesilecek ceza 2000 TL olur. Ceza bin lira ise kesilecek ceza yüzde 80 indirimli olarak 200 TL ile hesaplanmaktadır.

Vergi Ziyaı Cezası Nedir?
Vergi Ziyaı Cezası Nedir?

Vergi suçlarında pişmanlık ile başvurular söz konusu olabilmektedir. Böylelikle VUK 371 Islah ile değerlendirilebilir. Kişi yasal mevzuatlara aykırı olarak vergi işlemlerinde eksikliklerini belirten dilekçe ile başvuru yapması halinde vergi ziyaı cezası kesilmemektedir. Bu anlamda cezalar ve diğer hususlarda hukuki destek alınması doğru adımlardan biri olabilir.

Vergi Ziyaı İptali

Mükellefe kesilen vergi ziyaı cezası nedir sorusunun yanıtları ile muaf olabilmek için mükellef vergi ziyaı iptali sorgusu yapmaktadır. Kesilen cezalar ile söz konusu tutarların ödenmemesi halinde aynı zamanda gecikme faizleri uygulanmaktadır. Cezaya ait ihbarname yapılmasının ardından her ay için gecikme faizleri hesaplanır. Ceza içeriğinde vergi kaçakçılığı bulunuyorsa cezanın hesaplanmasında üç katı hesap söz konusu olmaktadır. Mükelleflere kesilen vergi ziyaı cezasının iptali bağlı bulunan vergi dairesinin yükümlülüğü altında olmaktadır.

Belediye Vergi Ziyaı Cezası Nedir?

Vergi Dairelerince kesilen bir ceza olmasına karşın Belediye Vergi Ziyaı cezası kesebilmektedir. Bu aşamada mükellefin arayışı belediye vergi ziyaı cezası nedir olmaktadır? Mükellef belediyeye karşı sorumluluklarını yerine getirirken bildirimlerini zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirmesi gerekir. Bu bildirimi yapmaz ya da zamanında yapmadığı takdirde vergi ziyaı hususu oluşmaktadır. Belediyelerin tahsil ettiği emlak vergileri gibi borçlarda kayıplar yaşanması halinde Belediye Meclisleri tarafından alınan kararlar ile ziyaı cezası kesilmektedir. Kesilen cezanın karşılığı da para olarak yapılmaktadır.

Emlak Vergisi Kanununda süresinde bildirilmeyen vergi borçlarına istinaden VUK hususları yerine getirilmektedir. Hukuki olarak mağduriyet yaşanmaması adına emlak vergilerinin hesaplanması, bildirimleri ve ödenmesinde gerçek ve tüzel kişilikler bildirimlerini zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirmek gerekir.

Vergi Ziyaı Cezası Zamanaşımı

Mükelleflere kesilen vergi ziyaı cezası zamanaşımı süresi söz konusu borcun doğduğu yıldan itibaren beş yıl süre sonrası zamanaşımına uğrar. Burada ceza beş yıllık bir süreyi kapsamaktadır. Böylelikle vergi ziyaı cezasında zamanaşımı usulsüzlüğün gerçekleştiği yıldan itibaren beş yıl süre ile olmaktadır.

Vergi Ziyaı Cezası Oranı

Usulsüzlüğün meydana gelmesi ile vergi borcu ile ilgili bir inceleme başlatılmaktadır. Bu inceleme neticesinde söz konusu dosya takdir komisyonuna sev edilir. Sevkin oluşması halinde oranda bir indirim söz konusu olmaz. Ancak komisyona sevk edilmeyenler için kanunu sürenin dolması halinde usulüne uygun beyanname verilmesi halinde vergi ziyaı cezası oranı yüzde 50 olarak uygulanmaktadır.

Vergi ziyaı cezası nedir sorusuna ek olarak ihtiyaç duyulan sorular ve diğer hususlar mükelleflerin ihtiyacına yönelik olarak sitemizde ayrıntıları ile yer almaktadır

Yorum yapın